f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
โครงการก่อสร้างทาง
ลงวันที่ 21/11/2561

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี

รายละเอียดโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (งานดำเนินการเอง) แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง (งานดำเนินการเอง) หมายเลขทางหลวง/ชื่อสายทางเดิม 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี หมายเลขทางหลวง/ชื่อสายทางใหม่ - จังหวัด ร้อยเอ็ด สภาพทางปัจจุบัน ผิวทาง Asphalt Concrete มาตรฐานทางชั้น 3(7/9) ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางดำเนินงาน 13.075 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ ทางราบ ปริมาณการจราจรปี 2559 14,244 คัน/วัน เปอร์เซนรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 13.91 (1,981 คัน/วัน) หลักการและเหตุผล ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+300 - กม.211+092 ระยะทางประมาณ 0.792 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวง ทางหลวงยโสธร ซึ่งทางหลวงในช่วงดังกล่าวมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่ด้านขวาทาง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 353 โรงเรียน บุคคลากรครูทั้งหมด 3,844 คน ปริมาณ รถเข้า/ออก วันปกติ 200 คัน/วัน วันที่มีการประชุม 700 คัน/วัน สภาพคันทางเดิมคับแคบ ทำให้เกิดอันตรายสำหรับรถที่เลี้ยวเข้า - ออก บ่อยครั้งและรุนแรง สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ วัตถุประสงค์ของโครงการ แก้ปัญหาทางหลวงสายสำคัญที่มีโครงข่ายเชื่อมทางหลวงสายหลัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ ปริมาณจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนทางหลวง เป้าหมายของโครงการ ปรับปรุงทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร วงเงินค่าก่อสร้าง 348.000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2561 - ปี 2562 ความพร้อมของโครงการ ส่วนที่จะดำเนินการในปี 2561 สำรวจออกแบบเรียบร้อย พร้อมดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง การดำเนินการสำรวจและออกแบบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สนับสนุนการท่องเที่ยว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ลดอัตราความเสียหายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี

รายละเอียดโครงการ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนสุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ระหว่าง กม.215+585 – กม.231+000 ระยะทางประมาณ 15.415 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่อยุ่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงในช่วงดังกล่าว มีย่านชุมชน สถานศึกษา มีปริมาณการจราจรสูง คันทางแคบ เป็นสายทาง AH121 ซึ้งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางจังหวัดอุบลราชธานี การเพิ่มมาตรฐานชั้นทางให้เป็นทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในทางเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่จังหวัดภาคอีสาน

 

 

 


'