f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ
ลงวันที่ 17/12/2561

 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ

ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก – ไทยเจริญ   เป็นทางหลวงสายที่เชื่อมโยงระหว่าง อ.ยางตลาด (แยก ทล.12) เชื่อมต่อระหว่าง อ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ และ อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีบางช่วงปรับปรุงเป็นถนน 4 ช่องจราจรแล้ว  และยังเหลือช่วงที่เป็นถนน 2 ช่องจราจร อยู่เป็นช่วงๆ ลักษณะทางกายภาพ เดิมเป็นผิวทางแบบ Asphalt Concrete มาตรฐานทางชั้น 3 (7/8) กว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางแบบ Asphalt Concrete กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

สภาพทางปัจจุบัน  ผิวทาง Asphalt Concrete  มาตรฐานทางชั้น 3 (7/8)   

                         ความกว้างผิวทาง 7.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

                         ผิวทางชำรุดเสียหายแบบเป็นหลุมบ่อและบางช่วงเกิดการทรุดตัวจนคันทางเสียรูป

ระยะทางก่อสร้าง    28.000  กิโลเมตร

ปริมาณการจราจร ปี พ.ศ.2560   11,117คัน/วัน

เป้าหมายโครงการ    ก่อสร้างเป็นทางผิวแอสฟัลท์ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร เกาะยก (Raise Median) และ   ทำการก่อสร้างทางขยายผิวจราจร ทางเท้าและระบบระบายน้ำในช่วงโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 

    

 


'