f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 22/04/2567 ถึง 26/04/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 24/01/2567 ถึง 05/02/2567 ประกาศศูนย์สร้างทางขอนแก่น วันที่ ๒๔ มกราคา ๒๕๖๗ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27/12/2566 ถึง 10/01/2567 ประกาศลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 06/12/2566 ถึง 24/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
5 ประกาศรับสมัคร 27/11/2566 ถึง 01/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 12/07/2566 ถึง 17/07/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/06/2566 ถึง 28/06/2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 08/06/2566 ถึง 21/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
9 ประกาศรับสมัคร 30/05/2566 ถึง 06/06/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 12/05/2566 ถึง 22/05/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/04/2566 ถึง 21/04/2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/03/2566 ถึง 02/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
13 ประกาศรับสมัคร 16/03/2566 ถึง 22/03/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 02/08/2565 ถึง 09/08/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 08/07/2565 ถึง 19/07/2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒