f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/03/2566 ถึง 02/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
2 ประกาศรับสมัคร 16/03/2566 ถึง 22/03/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 02/08/2565 ถึง 09/08/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 08/07/2565 ถึง 19/07/2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 28/06/2565 ถึง 19/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
6 ประกาศรับสมัคร 13/06/2565 ถึง 24/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27/04/2565 ถึง 09/05/2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/04/2565 ถึง 01/06/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04/04/2565 ถึง 27/04/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
10 ประกาศรับสมัคร 11/03/2565 ถึง 25/03/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/01/2565 ถึง 27/02/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/01/2565 ถึง 27/01/2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15/12/2564 ถึง 26/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
14 ประกาศรับสมัคร 24/11/2564 ถึง 08/12/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
15 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/06/2563 ถึง 11/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป