f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 17/07/2566

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ 50
ลูกจ้างประจำ 10
พนักงานราชการ 82
ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน 2
ลูกจ้างชั่วคราว 101

รวมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

245

'