f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 19/11/2561

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ 52
ลูกจ้างประจำ 13
พนักงานราชการ 85
ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน 2
ลูกจ้างชั่วคราว 182

รวมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

334

'