f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ประวัติศูนย์สร้างทาง
ลงวันที่ 15/11/2561

ประวัติศูนย์สร้างทางขอนแก่นและความเป็นมาของโครงการก่อสร้าง

               ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เดิมชื่อ ศูนย์เครื่องมือกลขอนแก่น ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างทางขอนแก่นตามคำสั่ง
กรมทางหลวงที่ จ.1.9/2/2558 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2528 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติของ ก.พ. ซึ่งให้เปลี่ยน
ชื่อศูนย์เครื่องมือกลเป็นศูนย์สร้างทาง เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตามหนังสือของสำนักงาน
ก.พ.ที่ น.ร. 0607/1093 ลงวันที่ 1/5/2528

              ศูนย์สร้างทางขอนแก่น นับเป็นศูนย์สร้างทางแห่งแรกของกรมทางหลวง จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากรัฐบาล
ออสเตรเลีย ตามแผนงาน โคลัมโบ เริ่มโครงการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2506 เพื่อก่อสร้างทางหลวง สาย ขอนแก่น - อ.ยางตลาด
รัฐบาลออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องจักรกลก่อสร้างทาง อะไหล่เครื่องมือ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ทั้งได้ส่งวิศวกรและที่ปรึกษาทางเทคนิคจากโครงการการไฟฟ้าพลังน้ำสโนวี่เมาเท่น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อฝึกหัดคณะเจ้าหน้าที่
ของไทยทุกด้านเกียวกับการสร้างถนน เช่น การออกแบบ การซ่อมบำรุง และการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพ
ในระหว่างปี พ.ศ.2506 - 2509 ขณะที่เจ้าหน้าที่ชาวออสเตรเลียร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ณ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ได้ดำเนินการ ก่อสร้างทางสายต่างๆ แล้วเสร็จต่อไปนี้
     1.สาย ขอนแก่น - อ.ยางตลาด ผิวจราจรลาดยาง 59 กม.
     2.สาย บ.ท่าพระ - อ.โกสุมพิสัย ผิวจราจรลูกรัง 31 กม.
     3.สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ผิวจราจรลูกรัง 44 กม.

              รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 136 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงาน โรงงานห้องทดลอง
วัสดุก่อสร้างทาง และบ้านพัก 12 ล้านบาท รัฐบาลออสเตรเลีย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 70 ล้านบาท
              ในปลายปี 2509 เมื่อหมดโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ลักษณะงานของศูนย์สร้างทางขอนแก่น
จึงดำเนินการโดยโอนเครื่องจักรกลบางส่วนจากโครงการก่อสร้างอื่นที่สร้างแล้วเสร็จมารวมไว้ที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
              นอกจากนี้ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ยังได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยใช้เครื่องจักรที่องค์กรให้
ความช่วยเหลืออีก 2 โครงการ ในปี 2513 คือ
    1.สาย บ.สุมเส้า - อ.บ้านดุง - กุดเรือคำ ผิวจราจรลูกรัง 75.083 กม.
    2.สาย อ.อากาศอำนวย - อ.ศรีสงคราม ผิวจราจรลูกรัง 33.193 กม.

              ลักษณะงานของศูนย์สร้างทาง นอกเหนือจากสร้างทางต่างๆ ตามนโยบายของกรมทางหลวงแล้วยังเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้แก่วิศวกร ช่าง พนักงาน และคนงาน ทั้งในด้านโยธา และเครื่องกล รวมถึง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เช่น ธุรการ พัสดุ บัญชี สถิติ ให้มีประสบการณ์และความชำนาญ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและเป็นหน่วยงาน ฝึกอบรมงานภาคสนามของวิศวกรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

             ผลการปฏิบัติงานของศูนย์สร้างทางขอนแก่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้ครอบคลุมการก่อสร้างทางสายต่างๆ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ในจังหวัดขอนแก่น,กาฬสินธุ์,ชัยภูมิ,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,สกลนคร,อุดรธานี,
หนองคาย,นครพนม,เลย,นครราชสีมา,มุกดาหาร รวมถึงปี 2548 มีจำนวน 77 สายทาง ระยะทาง 2,567.158 กิโลเมตร
งบประมาณ 5,630.896 ล้านบาท
             สำนักงานศูนย์สร้างทางขอนแก่น(หลังใหม่) ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และย้ายเข้ามาปฏิบัติงานวันที่ 31 ตุลาคม 2565  ที่ตั้งศูนย์สร้างทางขอนแก่น ตั้งอยู่ในรั้วบริเวณเดียวกับสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) และแขวงทางหลวง
ขอนแก่นที่ 1 มีขนาดพื้นที่รวมจำนวน 118 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา มีบ้านพักข้าราชการ 24 หลัง ลูกจ้างประจำ 16 หลัง
แฟลต 4 ชั้น (16 หน่วย) 2 หลัง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประวัติศูนย์สร้างทางขอนแก่นและความเป็นมา 1257 ดาวน์โหลด

'