f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 พรบ. พระราชบัญญัติทางหลวง
2 พรบ. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ การกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก
4 เอกสาร/ขั้นตอน เอกสารประกอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง
5 เอกสาร/ขั้นตอน ขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร
6 แผนที่ แผนที่แนะนำเส้นทางประเทศไทย
7 แบบขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งใด ในเขตทางหลวง แบบขออนุญาตสร้างทาง
8 พรบ. พรบ. กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์