f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
รายชื่อผู้บริหาร
ลงวันที่ 29/01/2562

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1 นายวิลาศ พิชัยศรทัต 2506 - 2506
2 นายประเสริฐ โรหิตสุข 2506 - 2507
3 นายประดลเดช กัลยาณมิตร 2507 - 2508
4 นายบุรี เขียวขจี 2508 - 2513
5 นายสุพล เจียรประดิษฐ์ 2513 - 2527
6 นายโสภณ ใยภักดี 2528 - 2536
7 นายสงบ บริพันธ์ 2527 - 2532
8 นายณรงค์ อาจริยะกุล 2532 - 2540
9 นายโสภณ ดวงแข 2540 - 2542
10 นายชาญชาลี สารชวนะกิจ 2542 - 2543
11 นายวุฒิ เธียรธโนปจัย 2543 - 2545
12 นายประสาธน์ ถาวรวัฒนยงค์ 2545 - 2549
13 นายศุภชัย สินธุวงษ์ 2549 - 2550
14 นายขจรเดช อิ่มวัฒนา 2550 - 2551
15 นายปิยะ ปิยกีรติกุล 2551 - 2552
16 กิตติพันธ์ ปานจันทร์ 2552 - 2556
17 นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ 2556 - 2559
18 นายนุกูล ใจซื่อ 2559 - 2566
19 นายนรภัทร  ตรีศิริโชติ 2566 - ปัจจุบัน

'