f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
ลงวันที่ 14/08/2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยศูนย์สร้างทางขอนแก่น มอบหมาย นายคำจันทร์ การดี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานกิจกรรม 5ส นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์สร้างทางขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักงาน โรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เสริมสร้างสภาพแวดล้อม และความสามัคคี ในการทำงานที่ดีต่อไป


'